Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@mok.pl

32 672 28 82

Centrum Kulturalnych Spotkań

Aktualności

Wirtualny Jarmark Świąteczny Zawiercie

Wirtualny Jarmark Świąteczny Zawiercie

WEJDŹ NA STRONĘ JARMARKU I ZOBACZ STOISKA WYSTAWCÓW

 

W tym roku, niestety nie będziemy mogli spotkać się z Wami na corocznym Jarmarku Świątecznym, który organizowaliśmy zazwyczaj przy fontannie miejskiej. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i wystawców, proponujemy zupełnie nową formę uczestnictwa w jarmarku.

 

Zapraszamy na pierwszą edycję zawierciańskiego Wirtualnego Jarmarku Świątecznego, którego organizatorem jest Miasto Zawiercie i Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza. To okazja do zaprezentowania oferty twórców rękodzieła, wystawców, firm. Zgromadzimy w jednym miejscu wszystkie świąteczne oferty, tak jak to wcześniej bywało na realnym jarmarku. Poprzez to działanie, chcemy wspierać lokalnych twórców i artystów, a jednocześnie stworzyć wyjątkowe wydarzenie online w tematyce świątecznej.

 

Udział w wydarzeniu może wziąć każdy, kto chce zaprezentować m.in. rękodzieło, dekoracje świąteczne, biżuterię czy wyroby drewniane. Lista wystawców wraz z opisem i galerią ich wyrobów będzie dostępna w specjalnej zakładce na oficjalnej stronie MOK „Centrum” w Zawierciu (www.mok.pl), na oficjalnej stronie Miasta Zawiercie (www.zawiercie.eu) oraz na profilach Facebook. Prezentacje kolejnych wystawców pojawiać się będą od 6 do 24 grudnia. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli obejrzeć asortyment i otrzymają dane kontaktowe wystawców.

 

Aby zgłosić chęć udziału w Wirtualnym Jarmarku, wystarczy do 14 grudnia przesłać formularz zgłoszeniowy (dostępny pod linkiem: https://forms.gle/uz8rHZMirqx63DFy7) wraz ze zdjęciami asortymentu lub też zgłoszenie na adres mailowy sekretariat@mok.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Wirtualnego Jarmarku Świątecznego dostępne są na stronie www.mok.pl.

 

 

 

REGULAMIN

(Poniżej formularz zgłoszeniowy do pobrania)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Wirtualnym Jarmarku Świątecznym – Zawiercie 2020 nazywanym dalej Wirtualnym Jarmarkiem

2. Wirtualny Jarmark prowadzony będzie głównie na utworzonej dedykowanej stronie - wydarzeniu na Facebook’u, na oficjalnym profilu Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu oraz na oficjalnym profilu Miasta Zawiercie w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie MOK „Centrum” i Miasta Zawiercie

3. Wirtualny Jarmark rozpocznie się dnia 6 grudnia 2020 r. i skończy się dnia 24 grudnia 2020 r., przy czym zgłoszenia przyjmowane są przez Organizatora od 27 listopada 2020 r. do dnia 14 grudnia 2020 r.

4. Cele Jarmarku:

a) promocja kultury i tradycji bożonarodzeniowej oraz Miasta Zawiercie 

b) aktywizacja i prezentacja artystów i przedsiębiorców z terenu Gminy Zawiercie, w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 przy pomocy miejskich kanałów informacyjnych,

5. Wirtualny Jarmark nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/, ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

6. W ramach Wirtualnego Jarmarku nie będzie prowadzona bezpośrednia sprzedaż, a jedynie promocja i prezentacja asortymentu zgłoszonych twórców, rękodzielników i przedsiębiorców oraz udostępnienie ich danych kontaktowych dla odbiorców ww. wydarzenia.

7. Udział w Wirtualnym Jarmarku jest bezpłatny i dobrowolny.

 

§ 2. ORGANIZATOR

 

1. Organizatorem Wirtualnego Jarmarku jest Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza w Zawierciu tel./fax: 32 672 28 82, email: sekretariat@mok.pl.

 

§ 3. UCZESTNICY

 

W Wirtualnym Jarmarku uczestnikami w postaci wystawców mogą być:

1) twórcy, rękodzielnicy, lokalni artyści, szczególnie z terenu Gminy Zawiercie

2) przedsiębiorcy posiadający w swym asortymencie: unikatowe ozdoby świąteczne, wyroby ceramiczne, rękodzieło, wyroby z drewna, itp.

 

§ 4. ZASADY UDZIAŁU W WIRTUALNYM JARMARKU

 

1. Osoby zainteresowane udziałem w Wirtualnym Jarmarku w charakterze wystawców, zwanych w dalszej treści regulaminu osobami zainteresowanymi, zobowiązane są do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie od 27 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. za pośrednictwem e-mail. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.mok.pl. Istnieje także możliwość zgłoszenia się za pośrednictwem formularze internetowego: https://forms.gle/uz8rHZMirqx63DFy7

2. Osoby zainteresowane w ramach formularza zgłoszeniowego wypełniają opis swojej działalności, który może zostać edytowany przez Organizatora w związku z dbałością o poprawność językową, stylistyczną itp.

3. Osoby zainteresowane do formularza zgłoszeniowego powinny dołączyć minimalnie dwa, a maksymalnie dziesięć zdjęć asortymentu (minimalna rozdzielczość: 1024 x 768 pikseli).

4. Organizator nie udostępni w ramach Wirtualnego Jarmarku zdjęć, których treść w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i które są sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

5. Zgłaszając swój udział w Wirtualnym Jarmarku osoba zainteresowana oświadcza, że:

a) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i w sposób dobrowolny przystępuje do Wirtualnego Jarmarku,
b) wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej od Organizatora,
c) potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przesłanych zdjęć asortymentu (osobiste i majątkowe),
d) jest uprawniona do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach, nie narusza prywatności i dóbr osobistych innych osób,
e) wyraża zgodę na zamieszczenie opisu działalności, zdjęć asortymentu oraz danych kontaktowych na portalach wymienionych w pkt. 2, § 1
f) nie będzie dochodziła żadnych roszczeń z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora opisu, zdjęć asortymentu oraz danych kontaktowych na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego.

6. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zainteresowanej do uczestnictwa w Wirtualnym Jarmarku.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy osobie zainteresowanej uczestnictwa w Wirtualnym Jarmarku, jeśli proponowany przez nią asortyment nie będzie wpisywał się w ideę akcji. O odmowie uczestnictwa w Wirtualnym Jarmarku, Organizator poinformuje osobę zainteresowaną w drodze elektronicznej na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Stanowisko Organizatora jest ostateczne.

8. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści zamieszczanej na oficjalnej stronie MOK „Centrum” Zawiercie, Miasta Zawiercie lub na Facebook’u związanej z Wirtualnym Jarmarkiem (odpowiedzi, opisów, komentarzy), jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Organizatora, bądź niezwiązane z Wirtualnym Jarmarkiem. Zabronione jest zamieszczanie linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych niezwiązanych z działalnością uczestników Wirtualnego Jarmarku.

9. Uczestnikami Wirtualnego Jarmarku są jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzenie 2016/679. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonego Wirtualnego Jarmarku. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, uczestnik może zostać wykluczony z Wirtualnego Jarmarku.

11. Z tytułu wykluczenie z Wirtualnego Jarmarku uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie względem organizatora.

12. Formularze zgłoszeniowe: wysłane po 14 grudnia 2020 r., złożone w innej formie niż wskazana w ust. 1 lub nie zawierające wypełnionych wszystkich obowiązkowych pól, nie będą rozpatrywane. O pozostawieniu formularza zgłoszeniowego bez rozpatrzenia Organizator poinformuje osobę zainteresowaną w drodze elektronicznej na wskazany w przedmiotowym formularzu adres e-mail, a w przypadku nie podania adresu e-mail, telefonicznie na podany numer telefonu. W sytuacji nie podania ani adresu e-mail ani telefonu Organizator nie będzie informował osoby zainteresowanej o pozostawieniu formularza zgłoszeniowego bez rozpatrzenia. Stanowisko Organizatora jest ostateczne.

 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję się, że przetwarzając dane osobowe uczestników Wirtualnego Jarmarku Świątecznego będących osobami fizycznymi:

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza,42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1, tel./fax: 32 672 28 82, email: sekretariat@mok.pl

2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: daneosobowe@mok.pl

3) dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym uczestnika Wirtualnego Jarmarku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu uczestniczenia w Wirtualnym Jarmarku, przeprowadzenia Wirtualnego Jarmarku, a także promocji Miasta Zawiercie,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w Wirtualnego Jarmarku,

5) Odbiorcą danych osobowych uczestnika Wirtualnego Jarmarku mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w ramach porozumień o współadministrowaniu, w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Na podstawie wyrażonej zgody dane osobowe w zakresie podania imienia i nazwiska/ nazwy przedsiębiorstwa i danych kontaktowych mogą być udostępnione w materiałach informacyjnych i promocyjnych Wirtualnego Jarmarku oraz w Internecie, prasie, telewizji, na stronie www.mok.pl i www.zawiercie.eu, na miejskich profilach w mediach społecznościowych.

6) Dane osobowe uczestnika Wirtualnego Jarmarku będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi Wirtualnego Jarmarku przysługuje:

a) prawo dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679),
e) prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679),
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).

8) Uczestnikowi Wirtualnego Jarmarku przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Uczestnikowi Wirtualnego Jarmarku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

10) Dane osobowe uczestnika Wirtualnego Jarmarku nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Wirtualnego Jarmarku będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Wirtualnego Jarmarku w trakcie jego trwania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej www.mok.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.

5. Regulamin Wirtualnego Jarmarku będzie dostępny na stronie internetowej www.mok.pl.

6. Wszelkie wątpliwości, wyjaśnienia, interpretacje oraz decyzje i spory związane z wykładnią oraz stosowaniem regulaminu przysługują wyłącznie Organizatorowi.

1315

razy

czytano

460/1398

mok.pl

Zdjęcie: Kino
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Kino

Zdjęcie: Galeria
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Galeria

Zdjęcie: Zajęcia
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Zajęcia

Zdjęcie: Wynajem sal
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Wynajem sal

Logo serwisu.

Dane

 

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im Adama Mickiewicza
42-400 Zawiercie
ul. Piastowska 1
woj. śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

biuro@mok.pl
32 672 28 82

Zdjęcie: Miejski Ośrodek Kultury im. A. Mickiewicza w Zawierciu
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Miejski Ośrodek Kultury im. A. Mickiewicza w Zawierciu
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Do góry

Logo serwisu.

Ukryj moduł.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia